REGULAMIN SKLEPU I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1
Definicje

Pojęcia używane w niniejszym regulaminie mają znaczenia jak niżej:
1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu www.indiet.pl i świadczenia usług drogą elektroniczną, określający warunki zawierania i rozwiązywania umów o dostarczenie treści cyfrowych oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także określający zasady świadczenia tych usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin obowiązuje od 12.10.2020 r.
2. Usługodawca / Sprzedający – firma „INdiet Miłosz Jasiński Karol Bogusławski spółka cywilna”, os. Zygmunta Starego 13/28, 60-684 Poznań, NIP: 9721308313, REGON: 386018452, e-mail: kontakt@indiet.pl, reprezentowana przez:
– Miłosza Jasińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą „Dietetyk Miłosz Jasiński”, NIP: 9721308052, REGON: 385991699, tel. +48 607 775 098;
– Karola Bogusławskiego, prowadzącego działalność gospodarczą „Dietetyk Karol Bogusławski”, NIP: 9721308069, REGON: 385991759, tel. +48 781 292 729.
3. Użytkownik – każdy podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną, wyświetlający treści internetowe dostępne pod adresem internetowym www.indiet.pl lub www.facebook.pl/indiets, a także treści dostępne na wszystkich związanych z Usługodawcą podstronach tych witryn.
4. Konto użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w serwisie www.indiet.pl przypisany do konkretnego Użytkownika za pomocą indywidualnego adresu e-mail oraz ustalonego przez tego Użytkownika hasła dostępowego, umożliwiający wgląd w historię składanych zamówień oraz edycję zawartych na koncie danych.
5. Usługobiorca – każdy podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną, korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach witryny www.indiet.pl
6. Pacjent – każdy podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który zamówił i opłacił usługę Opieki dietetycznej zgodnie z Regulaminem.
7. Dietetyk – wykwalifikowany dietetyk z wyższym wykształceniem kierunkowym wykonujący usługę Opieki dietetycznej i będący jednocześnie Usługodawcą lub bezpośrednio współpracujący z Usługodawcą w ramach działalności Usługodawcy.
8. Kupujący – każdy podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonał zakupu Treści cyfrowych za pośrednictwem strony www.indiet.pl.
9. Newsletter – biuletyn rozsyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) przez Usługodawcę do każdego Użytkownika, który wyraził zgodę na jego otrzymywanie.
10. Opieka dietetyczna – usługa dietetyczna świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Pacjenta na podstawie umowy o świadczenie usługi, polegająca na przekazie danych pomiędzy Pacjentem i Dietetykiem za pomocą narzędzi teleinformatycznych bez jednoczesnej obecności stron oraz komunikowaniu się w czasie rzeczywistym online. Charakterystyka oraz cennik usługi Opieki dietetycznej zawarte są w niniejszym regulaminie.
11. Treści cyfrowe – dane wytwarzane przez Sprzedającego (jadłospisy, e-booki, kursy audio-wizualne, bilety na szkolenia stacjonarne) i dostarczane w postaci cyfrowej do Kupującego zgodnie z niniejszym regulaminem, na podstawie umowy o dostarczenie treści cyfrowych. Charakterystyka oraz aktualny cennik oferowanych Treści cyfrowych dostępne są pod adresem internetowym www.indiet.pl/sklep.

§ 2
Postanowienia wstępne

1. Administratorem strony internetowej www.indiet.pl, a także profilu INdiet w serwisie Facebook (dostęp online: www.facebook.pl/indiets) jest Usługodawca / Sprzedający.
2. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.indiet.pl/regulamin w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie. Adres internetowy regulaminu podany jest także w opisie usług zawartych w zakładce „Usługi” na profilu INdiet w serwisie Facebook (dostępnym pod adresem internetowym www.facebook.pl/indiets), a także na stronie głównej www.indiet.pl w formie odnośnika.
3. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Usługodawca / Sprzedający udostępni na stronie internetowej www.indiet.pl/regulamin jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając na okres 30 dni treść nowej wersji regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie www.indiet.pl. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji o dokonanej zmianie.
4. Polityka prywatności dotycząca korzystania z usług firmy INdiet dostępna jest pod adresem internetowym: https://indiet.pl/polityka-prywatnosci.

§ 3
Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych w postaci treści przekazywanych i odbieranych za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość z wykorzystaniem sieci Internet. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę to:
– Bezpłatne umożliwienie Użytkownikowi założenia oraz utrzymywania Konta użytkownika w serwisie www.indiet.pl (wraz z edycją zawartych na Koncie użytkownika danych)
– Bezpłatny dostęp dla Użytkownika do procesu składania zamówień (w tym dodawania wybranych usług i treści cyfrowych do wirtualnego koszyka zakupów) w serwisie www.indiet.pl;
– Bezpłatne umożliwienie Użytkownikowi zapisania się do Newslettera i odbierania go;
– Płatna usługa Opieki dietetycznej.
2. Usługa Opieki dietetycznej dostępna jest w ofercie w trzech wariantach czasowych i cenowych:
– Opieka dietetyczna (1 miesiąc) – 250 zł brutto
– Opieka dietetyczna (3 miesiące) – 600 zł brutto
– Opieka dietetyczna (6 miesięcy) – 1080 zł brutto
3. Usługa Opieki dietetycznej obejmuje:
– 1, 3 lub 6 (w zależności od wybranego wariantu) indywidualnie zaprojektowanych 7-dniowych jadłospisów wraz z zaleceniami żywieniowymi, ewentualnym planem suplementacji diety oraz listą zakupów (każdy do stosowania przez okres 1 miesiąca od jego otrzymania), przygotowanych przez Dietetyka na podstawie wywiadu zdrowotno-żywieniowego uzupełnianego przez Pacjenta.
– Kontakt z Dietetykiem na czas obowiązywania umowy (obejmujący konsultacje dietetyczne oraz monitoring postępów Pacjenta w zakresie założonych celów dietoterapeutycznych i ustaleń wynikających z informacji przekazanych przez Pacjenta w formularzu wywiadu zdrowotno-żywieniowego oraz wymiany wiadomości pomiędzy Dietetykiem, a Pacjentem za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych opisanych w §8)

§ 4
Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Informacje zamieszczone w serwisie www.indiet.pl oraz na profilu INdiet w serwisie Facebook (dostęp online: www.facebook.pl/indiets) nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych usług, tylko zaproszenie do składania ofert.
2. Zabronione jest przesyłanie w formularzach dostępnych w serwisie www.indiet.pl treści niezgodnych z obowiązującym prawem.
3. Założenie Konta użytkownika w serwisie www.indiet.pl oraz jego utrzymywanie jest usługą bezpłatną. Momentem zawarcia umowy o świadczenie tej usługi jest finalizacja rejestracji konta poprzez przesłanie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego w serwisie www.indiet.pl. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Usługobiorca może ją wypowiedzieć w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym, usuwając Konto użytkownika z poziomu panelu dostępnego po zalogowaniu. Usunięcie Konta użytkownika nie spowoduje usunięcia informacji o zamówieniach złożonych z jego wykorzystaniem.
4. Zapisanie się do Newslettera i odbieranie go jest usługą bezpłatną. Momentem zawarcia umowy o świadczenie tej usługi jest zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego checkboxa w serwisie www.indiet.pl i przesłanie formularza. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Usługobiorca może ją wypowiedzieć w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym, postępując zgodnie z instrukcją przesyłaną w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail wskazującą na chęć wypisania się z Newslettera na adres e-mail kontakt@indiet.pl.
5. Składanie zamówienia na usługę Opieki dietetycznej nie może odbywać się anonimowo. Warunkiem prawidłowej realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych danych w trakcie procesu zakupowego.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub niezgodnych z prawem danych w toku procesu zakupowego lub w innych formularzach dostępnych w serwisie www.indiet.pl
7. Korzystając z darmowych usług oferowanych przez Usługodawcę lub zamawiając usługę Opieki dietetycznej, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
8. Momentem zawarcia umowy o świadczenie usługi Opieki dietetycznej drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem stającym się jednocześnie Pacjentem jest prawidłowe złożenie zamówienia, o którym mowa w §6. Umowa o świadczenie usługi Opieki dietetycznej wiąże strony przez 30, 90 lub 180 dni od momentu jej zawarcia, w zależności od wybranego przez Pacjenta wariantu usługi.
9. Umowa o świadczenie usługi Opieki dietetycznej dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia zamówienia.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmówienia akceptacji zamówienia usługi Opieki dietetycznej Użytkownikowi, który pomimo wyraźnych wskazań medycznych nie stosuje lub nie zamierza stosować się do posiadanych zaleceń lekarskich, bądź odmawia skorzystania z dostępnej państwowej opieki lekarskiej.
11. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie gwarantuje mu osiągnięcia celów dietoterapeutycznych, zdrowotnych lub sportowych ustalonych na początku lub w toku trwania Opieki dietetycznej, z uwagi na mnogość trudnych do przewidzenia oraz zmiennych w czasie czynników środowiskowych i biologicznych mogących wpływać na efekt końcowy podejmowanych interwencji dietetycznych. Jednocześnie Usługodawca zapewnia o rzetelności wykonywanych względem Pacjenta działań dietetycznych wykorzystując w tym celu najnowszą dostępną wiedzę naukową z zakresu dietetyki i żywienia człowieka oraz zaawansowane narzędzia dietetyczne.
12. Pacjent akceptuje fakt, że w przypadku niestosowania się do zaleceń dietetycznych, lekarskich lub podania nieprawdziwych lub niepełnych danych dotyczących przyjmowanych leków i suplementów diety, stanu zdrowia lub stylu życia,Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety, stan zdrowia i wyniki sportowe Pacjenta w trakcie i po zakończeniu obowiązywania zawartej umowy.
13. Pacjent rozumie, że Usługodawca, z przyczyn od niego niezależnych, nie może zagwarantować niewadliwego działania narzędzi teleinformatycznych wykorzystywanych w realizacji usługi Opieki dietetycznej.

§ 5
Warunki zawierania umów o dostarczenie Treści cyfrowych

1. Informacje zamieszczone w serwisie www.indiet.pl oraz na profilu INdiet w serwisie Facebook (dostęp online: www.facebook.pl/indiets) nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych treści cyfrowych, tylko zaproszenie do składania ofert.
2. Do oferowanych przez Sprzedającego Treści cyfrowych należą:
– jadłospisy;
– e-booki;
– bilety elektroniczne na szkolenia stacjonarne;
– kursy audio-wizualne (kursy wideo).
3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że dostępne w sklepie www.indiet.pl gotowe jadłospisy nie są dostosowywane do indywidualnych potrzeb czy oczekiwań Kupującego. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zmiany w stanie zdrowia Kupującego oraz nie może zagwarantować Kupującemu osiągnięcia oczekiwanych efektów zdrowotnych lub sportowych w wyniku stosowania zakupionych jadłospisów.
4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że z powodu mnogości czynników biologicznych i środowiskowych mogących wpływać na organizm człowieka oraz braku wiedzy o stanie zdrowia i stylu życia Kupującego, Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zmiany w stanie zdrowia Kupującego w wyniku stosowania się do informacji zawartych w zakupionych e-bookach i kursach czy przekazywanych na szkoleniach stacjonarnych. Sprzedający nie może także zagwarantować Kupującemu osiągnięcia oczekiwanych efektów zdrowotnych lub sportowych. Sprzedający zapewnia jednak o rzetelności i zgodności naukowej przekazywanych przez niego informacji.
5. Zabronione jest przesyłanie w formularzach dostępnych w serwisie www.indiet.pl treści niezgodnych z obowiązującym prawem.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub niezgodnych z prawem danych w toku procesu zakupowego lub w innych formularzach dostępnych w serwisie www.indiet.pl
7. Zamawiając Treści cyfrowe w serwisie www.indiet.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
8. Momentem zawarcia umowy o dostarczenie Treści cyfrowych pomiędzy Sprzedającym, a Użytkownikiem stającym się jednocześnie Kupującym jest prawidłowe złożenie zamówienia, o którym mowa w §7. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia zamówienia.
9. Kupujący rozumie, że Sprzedający, z przyczyn od niego niezależnych, nie może zagwarantować niewadliwego działania narzędzi teleinformatycznych wykorzystywanych w realizacji zamówienia. Sprzedający zapewnia jednak, że dochowa wszelkich starań aby realizacja zamówienia doszła do skutku niezwłocznie po dokonaniu zakupu.

§ 6
Składanie zamówień na usługę Opieki dietetycznej

1. W celu złożenia zamówienia na usługę Opieki dietetycznej, Użytkownik musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).
2. Składanie zamówienia na usługę Opieki dietetycznej może odbyć się na dwa sposoby:
– PIERWSZY SPOSÓB: Poprzez dodanie do wirtualnego koszyka zakupów wybranego wariantu usługi Opieki dietetycznej w zakładce „Opieka dietetyczna” na stronie www.indiet.pl, a następnie opłacenie zamówienia przelewem bankowym lub za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami;
– DRUGI SPOSÓB: Poprzez przesłanie wiadomości z decyzją o chęci zamówienia usługi Opieki dietetycznej na adres e-mail kontakt@indiet.pl lub za pośrednictwem aplikacji Facebook Messenger na profil INdiet (dostępny pod adresem www.facebook.pl/indiets), otrzymanie informacji zwrotnej z akceptacją zamówienia, a następnie opłacenie usługi poprzez przelanie zgodnej z cennikiem (z uwzględnieniem ewentualnych zniżek lub promocji) kwoty na konto bankowe:
INdiet s.c.
89 1050 1520 1000 0092 7736 8867
W tytule wpisując: “Imię i nazwisko – opieka dietetyczna 1 / 3 / 6 miesięcy”
3. Zamówienie zostaje uznane za złożone z momentem akceptacji płatności w serwisie www.przelewy24.pl lub zaksięgowania zgodnej z cennikiem kwoty na wyżej podanym koncie bankowym Usługodawcy.
4. W momencie złożenia zamówienia na usługę Opieki dietetycznej zgodnie z zasadami Regulaminu, pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem stającym się jednocześnie Pacjentem zawarta zostaje umowa, o której mowa w §4.
5. Składając zamówienie na usługę Opieki dietetycznej Pacjent wyraża świadomą zgodę na rozpoczęcie świadczenia.

§ 7
Składanie zamówień na dostarczenie Treści cyfrowych

1. W celu złożenia zamówienia na jadłospisy, e-booki i bilety na szkolenia stacjonarne, Użytkownik musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).
2. W celu złożenia zamówienia na kursy wideo, Użytkownik musi posiadać aktywne Konto użytkownika w serwisie www.indiet.pl.
3. Składanie zamówienia na dostarczenie Treści cyfrowych odbywa się w serwisie www.indiet.pl poprzez dodanie do wirtualnego koszyka zakupów wybranego produktu cyfrowego i opłacenie zamówienia za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
4. Zamówienie zostaje uznane za złożone z momentem akceptacji płatności w serwisie www.przelewy24.pl.
5. W momencie złożenia zamówienia na dostarczenie Treści cyfrowych zgodnie z zasadami Regulaminu, pomiędzy Sprzedającym, a Użytkownikiem stającym się jednocześnie Kupującym zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowych, o której mowa w §5.

§ 8
Realizacja usługi Opieki dietetycznej

1. Realizacja usługi Opieki dietetycznej rozpoczyna się z momentem zawarcia umowy, o której mowa w §4
2. Niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji usługi Opieki dietetycznej, Usługodawca zobowiązuje się przesłać na adres e-mail Pacjenta (lub konto w serwisie Facebook) link do formularza wywiadu zdrowotno-żywieniowego, którego rzetelne uzupełnienie i wysłanie przez Pacjenta umożliwia Dietetykowi ustalenie właściwej dla Pacjenta drogi dietoterapeutycznej oraz zaprojektowanie indywidualnego jadłospisu.
3. Do 3 dni roboczych od wysłania uzupełnionego przez Pacjenta formularza wywiadu zdrowotno-żywieniowego Usługodawca prześle na adres e-mail lub profil Pacjenta w serwisie Facebook wiadomość z linkiem (adresem internetowym) oraz danymi niezbędnymi do logowania na indywidualnie utworzone dla Pacjenta konto pacjenta pod firmą INdiet w serwisie DietetykPro, z możliwością dostępu z poziomu przeglądarki internetowej.
4. Na indywidualnym koncie pacjenta Usługobiorcy w serwisie DietetykPro dostępny jest spersonalizowany, przygotowany przez Dietetyka, 7-dniowy jadłospis do stosowania przez okres 1 miesiąca wraz z zaleceniami żywieniowymi, ewentualnym planem suplementacji diety oraz listą zakupów.
5. W przypadku uzasadnionej konieczności, na życzenie Usługobiorcy, Usługodawca zobowiązuje się dokonywać korekt obowiązującego jadłospisu w ramach trwającej usługi Opieki dietetycznej.
6. Kontakt Usługodawcy z Usługobiorcą zapewniony w ramach opieki dietetycznej odbywa się w serwisie DietetykPro za pomocą wymiany wiadomości prywatnych pomiędzy kontem pacjenta, a kontem INdiet. Jest to jedyny kanał komunikacji Usługobiorcy z Usługodawcą właściwy do zgłaszania próśb o korekty jadłospisu oraz przesyłania wszelkich informacji zdrowotno-żywieniowych niezbędnych do dalszego realizowania usługi opieki dietetycznej. Dodatkowy kontakt w ramach opieki dietetycznej, za zgodą zarówno Usługobiorcy jak i Usługodawcy, może odbywać również poprzez telefon lub wymianę prywatnych wiadomości za pośrednictwem innych platform teleinformatycznych (Gmail, Facebook Messenger, Skype, E-mail).
7. Usługodawca zapewnia, że usługa Opieki dietetycznej realizowana jest wyłącznie przez wykwalifikowanych dietetyków z wyższym wykształceniem kierunkowym, będących jednocześnie wspólnikami lub pracownikami Usługodawcy wskazanymi w pkt. 2 §1, bądź bezpośrednio z Usługodawcą współpracujących.

§ 9
Realizacja zamówień na dostarczenie Treści cyfrowych

1. Właściwą formą dostarczania zakupionych w serwisie www.indiet.pl jadłospisów, e-booków i biletów na szkolenia stacjonarne jest przesłanie ich na adres e-mail Kupującego niezwłocznie po opłaceniu zamówienia.
2. Właściwą formą dostarczania kursów wideo zakupionych w serwisie www.indiet.pl jest niezwłoczne udostępnienie ich na Koncie użytkownika Kupującego w serwisie www.indiet.pl. Sprzedawca zapewnia, że kursy wideo będą dostępne na Koncie użytkownika przez minimum rok od dokonania zakupu.
3. Jeżeli podczas dokonywania zakupu e-booka, jadłospisu lub biletu na szkolenie stacjonarne Kupujący będzie zalogowany na utworzone wcześniej Konto użytkownika lub zdecyduje się na założenie Konta użytkownika w toku procesu zakupowego, uzyska również możliwość pobierania tych e-booków, jadłospisów i biletów z poziomu panelu dostępnego na Koncie użytkownika przez minimum rok po dokonaniu zakupu.

§ 10
Wymagania techniczne

1. W celu odbierania i korzystania z Treści cyfrowych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną (w tym usługi Opieki dietetycznej), niezbędne są:
– komputer (stacjonarny, laptop, tablet, telefon) z działającym osprzętem audio-wizualnym (karta dźwiękowa, głośniki, ekran), standardowym systemem operacyjnym i aktualną przeglądarką internetową;
– połączenie z siecią Internet;
– aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail);
– program komputerowy lub wtyczka do przeglądarki internetowej umożliwiające odczyt plików tekstowych i graficznych w formacie .PDF.
2. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia powyższych wymagań, Usługodawca nie gwarantuje właściwego działania zakupionych Treści cyfrowych i prawidłowego przebiegu realizacji usług.

§ 11
Odstąpienie od umowy

1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
2. Pacjent ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi Opieki dietetycznej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów opisanych w art. 35 ustawy o prawach konsumenta) w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres e-mail kontakt@indiet.pl poprawnie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy (dostępnego w załączniku nr 1) lub wiadomości wyrażającej chęć odstąpienia od umowy. Formularz lub wiadomość dot. odstąpienia od umowy można wysłać także listownie na adres siedziby firmy:
INdiet s.c.
Os. Zygmunta Starego 13/28
60-684 Poznań
3. Po pełnym wykonaniu usługi Opieki dietetycznej przez Usługodawcę, Pacjent traci prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Usługodawca zobowiązuje się zwrócić wpłacone pieniądze na rachunek bankowy wskazany przez Pacjenta w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia i wskazania numeru rachunku bankowego.

§ 12
Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorca / Kupujący może składać reklamacje dotyczące świadczonej przez Usługodawcę usługi Opieki dietetycznej lub dostarczanych przez Sprzedawcę Treści cyfrowych poprzez wysłanie na adres e-mail kontakt@indiet.pl poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego (dostępnego w załączniku nr 2) lub wiadomości wyrażającej chęć rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego i zawierającej informacje niezbędne do przeprowadzenia tego postępowania. Formularz lub wiadomość dot. reklamacji można wysłać także listownie na adres siedziby firmy:
INdiet s.c.
Os. Zygmunta Starego 13/28
60-684 Poznań
2. Usługobiorca / Kupujący powinien złożyć reklamację niezwłocznie po zaobserwowaniu nieprawidłowości dotyczących świadczonej usługi lub zakupionego produktu cyfrowego
3. Jeżeli reklamacja dotyczy usługi Opieki dietetycznej, Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i ewentualnego zwrotu całości lub części wpłaconej kwoty Pacjentowi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od otrzymania zgłoszenia
4. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Opieki dietetycznej ograniczona jest do wysokości kwoty zapłaconej za usługę i nie obejmuje korzyści, które Pacjent mógłby osiągnąć, gdyby usługa została wykonana należycie.
5. O rozstrzygnięciu postępowania reklamacyjnego Usługobiorca / Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail wykorzystany do zgłoszenia reklamacji
6. Usługobiorca / Kupujący ma również możliwość skierowania sprawy dot. reklamacji do Sądu Konsumenckiego, Wojewódzkiego Inspektora Handlowego oraz Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta, a także skorzystania z witryny www.ec.europa.eu w celu pozasądowego rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego.

§ 13
Prawa autorskie

1. Usługodawca / Sprzedający oświadcza, że dostarcza i udostępnia Usługobiorcy / Kupującemu treści chronione prawem własności intelektualnej oraz prawem autorskim.
2. Usługobiorca / Kupujący zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy / Sprzedającego, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika lub Usługobiorcę z witryny www.indiet.pl oraz narzędzi teleinformatycznych udostępnianych w ramach świadczonych usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Usługobiorców będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1
Formularz odstąpienia od umowy o świadczenie usługi Opieki dietetycznej drogą elektroniczną

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:
Nazwa usługi: …………………………………………………………………………….……………………………….
Data wykupienia usługi (zawarcia umowy): ………………………………..……………………………….
Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………….……………………………….
Adres konsumenta: …………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail konsumenta: ………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu konsumenta: …………………………………………………………………………………….
Numer rachunku bankowego konsumenta: ……………………………………………………………….
Czytelny podpis konsumenta wraz z datą: ………………………………………………………………….

Załącznik nr 2
Formularz reklamacyjny

Niniejszym zgłaszam nieprawidłowości dotyczące świadczonych na moją rzecz usług / zakupionych treści cyfrowych i wnioskuję o rozpoczęcie postępowania reklamacyjnego w związku z:
Nazwa usługi / produktu cyfrowego: …………………………………………………………………………….
Data dokonania zakupu (zawarcia umowy): ………………………………..……………………………….
Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………….……………………………….
Adres konsumenta: …………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail konsumenta: ………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu konsumenta: …………………………………………………………………………………….
Numer rachunku bankowego konsumenta: ……………………………………………………………….
Szczegółowy opis nieprawidłowości: …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Roszczenia/żądania konsumenta w związku z zaistniałą nieprawidłowością: …………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Czytelny podpis konsumenta wraz z datą: ………………………………………………………………….